با هم قوی تریم

بازار وایر از همه شما برای همکاری دعوت میکند.

چنانچه درهریک از قسمتها و خدمات سایت بازار وایر تمایل به همکاری دارید فرم همکاری با بازار وایر را پرکنید

چنانچه دارای ایده های نو آورنه ای در صنعت مفتول و صنایع جانبی هستید بازاروایر با کمال میل آماده شنیدن ایدها و نظرات شما و آغاز همکاری میباشد .

فرم همکاری

فرم ایده های نو آوران